Hov - prøv venstre-klik i stedet...

Evaluerings- og opfølgningsplan

Evaluerings- og opfølgningsplan

Vi prioriterer kommunikation og samarbejdsprocesser højt på alle niveauer, og i disse forløb medtænker vi evalueringen (vurderingen) løbende, og den bliver mere specifik, når det giver mening. Vi ønsker at evalueringen og opfølgningen er konstruktiv og fremadrettet

Nogle af skolens samarbejds- og evalueringsfora

Skolekredsen, forældrekredsen, bestyrelsen, forretningsudvalget, lederteamet, pædagogisk/udviklingsudvalg, SU, lærermødet/personalemødet, stuemødet, lærerteams, projektteams, fokusarbejdsgrupper, PPR-konferencer, netværksmøder, supervision og vejledningsmøder, samt elevråd og Grønt råd.

Den daglige undervisning

Den daglige undervisning og læring evalueres løbende vha. opgaver og prøver. Lektiepolitikken understøtter endvidere evalueringsplanen.

 • Opfølgning
 • Læreren justerer og tilrettelægger løbende undervisning efter evalueringsresultatet.

Folkeskolens Prøver

I 9. kl. og 10. kl. går alle elever til FP9 og FP10.

 • Opfølgning
 • Lærere og ledelse drøfter prøvernes resultater. Karaktererne kan ses på skolens hjemmeside.

Standpunktskarakterer

Der gives standpunktskarakterer flere gange årligt i (6. kl.) 7. kl. – 10. kl. 6. kl. karakterer er en forberedelseskarakter og 7.kl/8. kl. karakterer danner grundlaget for undervisningsparathedsvurderingen.

 • Opfølgning

Skolehjemsamtaler

Der afholdes 1 til 2 skolehjemsamtaler om året. Med samtalen følger skriftligt materiale, hvor forældre og lærere evaluerer forløbet. Endvidere anvendes målcirkeltænkningen i lærings og formidlingsprocessen. Inden skolehjemsamtalen gennemføres en samtale mellem elev og lærer.

 • Opfølgning
 • Samtalen er både en evaluering og en opfølgning. Opstår der noget bekymrende under samtalerne orienteres skolelederen.

Forældremøder

Der afholdes 2 forældremøder om året. I dagsordenen er der plads til løbende evaluering af klassens sociale og faglige udvikling.

 • Opfølgning
 • Forældremødet er både en evaluering og en opfølgning. Opstår der noget bekymrende under mødet orienteres skolelederen.

Pædagogiske prøver og nationale tests

Der afholdes løbende pædagogiske prøver i dansk og matematik. Derudover følges programmet for de nationale tests.

 • Opfølgning
 • Giver resultaterne anledning til bekymring, fokuseres der specielt på de områder, der trænger til et løft.

Tilsyn

Skolen har et certificeret tilsyn, der følger skolens generelle faglige udvikling. Flere besøg om året er med til at sikre kvaliteten og det faglige niveau. Der udarbejdes årligt en tilsynserklæring, som kan findes på skolens hjemmeside.

 • Opfølgning
 • Den tilsynsførende og skolens ledelse mødes til en løbende opfølgningssamtale.
 • Erklæringen fremlægges på forældrekredsmødet.

Undervisningsmiljøvurdering

Hvert 3. år gennemføres en undervisningsmiljøvurdering.

 • Opfølgning
 • Resultaterne gennemgås af klasseteamet, og der iværksattes de fornødne tiltag.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Hvert 3. år gennemføres en arbejdsmiljøvurdering. Der anvendes materialer fra arbejdstilsynet og medarbejderne sikres anonymitet.

 • Opfølgning
 • Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) udarbejder en handlingsplan, og denne fremlægges i alle medarbejderfora.

Medarbejderudviklingssamtaler

Der gennemføres årligt en samtale, hvor medarbejder og leder gennemgår en række fokuspunkter.

 • Opfølgning
 • Der udarbejdes et aftaleark, hvor de specifikke udviklingsområder beskrives.

Inklusion

Læs om vores inklusionsarbejde

Vi ved, at det er i relationen med andre, at den enkeltes selvbillede skabes og det er i relationen med andre, at vi hele tiden udvikler os.