Hov - prøv venstre-klik i stedet...

Evaluering og opfølgning

Evaluering og opfølgning

Vi prioriterer kommunikation og samarbejdsprocesser højt på alle niveauer, og i disse sammenhænge medtænker vi evaluering (vurdering) løbende, og den bliver mere specifik, når det giver mening. Vi ønsker at evaluering og opfølgning er konstruktiv og fremadrettet.

Nogle af skolens samarbejds- og evalueringsfora

Skolekreds, forældrekreds, bestyrelse, forretningsudvalg, lederteam, samarbejdsudvalg, lærermøder, personalemøder, stuemøder, fagteams, trintreams, profilteams, projektteams, diverse udvalg, PPR-konferencer, netværksmøder, supervision og vejledningsmøder, samt elevråd og Grønt råd.

Den daglige undervisning

Den daglige undervisning og læring evalueres løbende vha. opgaver og prøver. Lektiepolitikken understøtter endvidere evalueringsplanen.

 • Opfølgning
 • Læreren justerer og tilrettelægger løbende undervisning efter evalueringsresultatet.

Folkeskolens Prøver

I 9. og 10. klasse går alle elever til FP9 og FP10. I 8. klasse går eleverne til prøve i obligatorisk valgfag.

 • Opfølgning
 • Lærere og ledelse drøfter og evaluerer prøvernes resultater. Karaktererne kan ses på skolens hjemmeside.

Standpunktskarakterer

Der gives standpunktskarakterer flere gange årligt i 7.-10. klasse, på baggrund af faglige præstationer, afleveringer og terminsprøver. Standspunktskarakterer danner grundlaget for undervisningsparathedsvurderingen.

 • Opfølgning
 • Lærere drøfter og evaluerer elevernes resultater.

Skolehjemsamtaler

Der afholdes 1 til 2 skolehjemsamtaler om året med fokus på elevens faglige standpunkt og trivsel. Forud for skole-hjemsamtalen gennemføres en samtale mellem elev og lærer. Med samtalen følger skriftligt materiale, hvor forældre og lærere evaluerer forløbet.

 • Opfølgning
 • Samtalen er både en evaluering og en opfølgning.

Forældremøder

Der afholdes ét fælles forældremøde for trinnet og ét for den enkelte klasse årligt. I dagsordenen for klassens forældremøde inddrages evaluering af klassens sociale og faglige udvikling.

 • Opfølgning
 • Forældremødet er både en evaluering og en opfølgning.

Faglige tests

Eleverne bliver testet i dansk og matematik på alle klassetrin.

 • Opfølgning
 • Der tilrettelægges indsatser på særlige fagområder ud fra elevernes præstationer.

Tilsyn

Skolen har et certificeret tilsyn, der følger skolens generelle faglige udvikling. Flere besøg om året er med til at sikre kvaliteten og det faglige niveau. Der udarbejdes årligt en tilsynserklæring, som kan findes på skolens hjemmeside.

 • Opfølgning
 • Den tilsynsførende og skolens ledelse drøfter resultater.
 • Erklæringen fremlægges på forældrekredsmødet.

Undervisningsmiljøvurdering

Hvert 3. år gennemføres en undervisningsmiljøvurdering.

 • Opfølgning
 • Resultaterne gennemgås af trinteamet, og der iværksattes de fornødne tiltag.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Hvert 3. år gennemføres en arbejdsmiljøvurdering. Der anvendes materialer fra arbejdstilsynet og medarbejderne sikres anonymitet.

 • Opfølgning
 • Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) udarbejder en handlingsplan, og denne fremlægges i alle medarbejderfora.

Medarbejderudviklingssamtaler

Der gennemføres årligt en samtale, hvor medarbejder og leder gennemgår en række fokuspunkter.

 • Opfølgning
 • Der udarbejdes et aftaleark, hvor de specifikke udviklingsområder beskrives.

Inklusion

Læs om vores inklusionsarbejde

Vi ved, at det er i relationen med andre, at den enkeltes selvbillede skabes og det er i relationen med andre, at vi hele tiden udvikler os.