Hov - prøv venstre-klik i stedet...

Skole & SFO

Skole & SFO

Randers Friskole & Børnehus er en selvejende institution. Skolen er oprettet i 1991, og den bygger på et fælleskirkeligt grundlag i samarbejde mellem folkekirken og evangeliske frikirker.

Målsætning

Vi vil være en skole:
... med glade børn i et fagligt udfordrende miljø

 • hvor tillid og ansvar er nøgleværdier i hverdagen
 • hvor vi gennem refleksion og dialog løbende udvikler den pædagogiske tænkning
 • hvor æstetik og gode rammer underbygger læringen og det sociale samspil
 • hvor vi underviser på et kristent grundlag, og således ruster børn og unge til at leve i dagens samfund

Glade børn
Børn der trives får det største udbytte af undervisningen! Derfor vil vi gøre, hvad vi kan, for at eleverne oplever glæden ved skolearbejdet og opbygger gode venskaber. Vi ønsker, at familie og skole arbejder tæt sammen om barnets udvikling og velbefindende.

Faglige udfordringer
På skolen tilbyder vi eleverne en fagligt velfunderet undervisning, hvor niveauet forsøges tilpasset den enkelte elev. Vi ønsker at give hver elev mulighed for at udfolde sit potentiale.
Udover gode relationer mellem lærer og elev tror vi, at roen i klassen, gennemtænkte strukturer og opmærksomhed på forskellige læringsstile fremmer det gode læringsmiljø.

Tillid og ansvar
For at fremme trivslen hos eleverne, møder vi den enkelte elev med tillid. Tilliden til at eleven har nogle evner og kvaliteter, som kan udvikles og tillid til, at den enkelte er betydningsfuld. Derfor vil vi gerne lytte til hinanden. Skolens overskuelige størrelse er med til at understøtte denne tillidsfulde atmosfære.

Vi tror, det er vigtigt, at eleverne lærer at leve op til den tillid, de vises. Derfor har eleverne et medansvar for egen og hinandens læring. Dette ansvar forventer vi, at eleven påtager sig uanset klassetrin. En vis form for disciplin omkring orden, ro, undervisningsparathed og positiv indstilling forventer vi, at den enkelte elev tager et ansvar for.

Æstetik og gode rammer
Skolen ligger velplaceret nær ved skov og rekreative områder. Vi har gode bygninger og undervisningsfaciliteter, og vi prioriterer et godt indeklima.
Indretningen af skolen, farvevalg og nyere inventar er med til at skabe et hyggeligt og hjemligt miljø på skolen.

En kristen skole
Vi ønsker, at det kristne livs- og menneskesyn skal være en del af hverdagen på skolen. Der er ikke noget krav om, at man, som elev, er en personlig kristen, men man skal kunne acceptere, at det er en holdningsskole med samlinger, der indeholder sang, bibellæsning og bøn. Der forkyndes ikke i undervisningen, men kulturen og miljøet er præget af, at det er en kristen skole.

Evaluerings- og opfølgningsplan

Vi ønsker at evalueringen og opfølgningen er konstruktiv og fremadrettet

Inklusion

Alle børn har ret til at være en del af et fællesskab

Ordblindhed

På Randers Friskole & Børnehus er ordblindhed et område, som vi har særligt fokus på. Vi har et ordblindeteam, der, sammen med lærerne, arbejder med at udvikle et ordblinde-venligt arbejdsmiljø på skolen, samt vejleder elever og familier igennem udredning og støtte i skolegangen.

Ringetider

08:05-08:50 - 1. lektion

08:50-09:35 - 2. lektion

09:35-09:45 - Morgensamling

09:45-10:05 - Frikvarter

10:05-10:50 - 3. lektion

10:50-11:35 - 4. lektion

11:35-11:50 - Spisepause

11:50-12:10 - Frikvarter

12:10-12:55 - 5. lektion

12:55-13:40 - 6. lektion

13:40-13:50 - Frikvarter

13:50-14:35 - 7. lektion

Musikskole

Randers Friskole har oprettet sin egen lille musikskole, som har til huse på skolen. Det er primært skolens musiklærere, der underviser i musikskolen, men der kan også kommer undervisere udefra.

Musikskolens tilbud kan varierer fra år til år. Udgangspunktet er soloundervisning, men i nogle tilfælde kan der oprettes holdundervisning, hvis der er stor søgning og niveauet hos eleverne er forholdsvis ens.

Der undervises 32 gange á 15 minutter ved soloundervisning. Tilmeldingen er bindende hele skoleåret. Der er kun plads til et vist antal deltagere i musikskolen, og derfor gælder det om at melde sig til hurtigst muligt. Man bliver optaget i den rækkefølge, tilmeldingerne modtages.

Vi tilstræber så lidt ventetid som muligt i forhold til både elevers og underviseres skema, men kan desværre ikke love ventetid under en vis længde.

Dokumenter

Antimobbeplan

Fælles strategi for forhindring af mobning

Evaluering af den samlede undervisning

Evaluering af den samlede undervisning samt opfølgningplan

Karakterer og videre uddannelse

Uddannelsesstatistik for karaktergennemsnit og videre uddannelsesforløb

Tilsynserklæring

Vurdering af skolens faglige resultater, undervisningens kvalitet og regeloverholdelse ved certificeret tilsynsførende Anna Marie Hald

Undervisningsmiljø

Se resultater fra vurdering af skolens undervisningsmiljø

Uddannelsesplan

Uddannelsesplan i forbindelse med praktikforløb

Undervisningsplaner

Undervisningsplaner for undervisningen på skolen

UU-vejledning

UU er en forkortelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Målet for UU’s arbejde er, at alle unge vælger, påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

I grundskolen er der 2 hovedspor i UU’s vejledning:

 1. Kollektiv vejledning til de uddannelsesparate elever.
 2. Udvidet vejledning til de ikke uddannelsesparate elever.

Kollektiv vejledning (klassevis)

Introduktion til uddannelsessystemet, uddannelsesguiden og eVejledning

Ung til ung vejledning, hvor forældre også er inviteret med

Introduktionskurser til 2 ungdomsuddannelser

Information om ansøgningsprocessen

Udvidet vejledning

(individuelt eller i grupper)

Individuelt tilrettelagte vejledningsforløb

Brobygning i 9. klasse (obligatorisk)

Individuelle vejledningssamtaler

Gruppevejledning og workshops

Ekstra praktik og ekstra brobygning

Udarbejdelse af uddannelsesplan og ansøgning

Mentor

SFO


Praktiske oplysninger

SFO'en er for elever i 0.-3. klasse.

Kontakt

Mobilnr.: 81 10 41 43 (besvares mellem 13.00-17.00)

Åbningstider

Mandag – torsdag
6.30 – 8.05 samt 12.55 – 17.00
Fredag
6.30 – 8.05 samt 11.50 – 16.00

Ferieåbningstider

Mandag – torsdag
6.30 – 17.00
Fredag
6.30 – 16.00

Hvornår holder SFO-en åbent i 2023-24

SFO-ens åbningstider følger skolens ferier og fridage. Det vil sige, at SFO-en har åbent de dage, hvor skolen har åbent og lukket, de dage, hvor skolen har lukket.

Dog holder SFO-en også åbent følgende dage, hvor skolen har lukket:
- Efterårsferien (uge 42)
- Den 22. december + 2.-3. januar
- Vinterferien (uge 7)
- Den første uge (uge 27) og de sidste to uger (uge 31 og 32) af børnenes sommerferie

Bemærk at SFO-en har lukket i hele påskeugen.

Udmelding

SFO er obligatorisk for 0.-2.klasse. I 3.klasse kan udmelding ske med en måneds varsel til den første i måneden.

Nyhedsbrev

Der vil med jævne mellemrum blive sendt et nyhedsbrev via ViGGO.

Særlige aftaler

Ved årets begyndelse udfylder I som forældre et spørgeskema, hvor I kan tilkendegive, hvis der er særlige aftaler eller hensyn, som gælder jeres barn (mht. allergi, mad mv.).

Smitte

Hvis man som forældre opdager, at ens barn har lus eller andre sygdomme, som kan smitte, skal man kontakte klasselæreren hurtigst muligt, så vi kan orientere de andre forældre om smittefaren.
Barnet kan komme igen, når det ifølge embedslægens vejledning er klar til at komme.

Fysiske rammer

Da vi er en Grøn-Ude-SFO befinder vi os udenfor hele eftermiddagen. Vi har base i Skovhytterne, hvor der er installeret varmelamper og strøm. Der er et rigtig dejligt udenomsareal, som vi benytter. Her kan børnene klatre, lege i sandkassen, spille bold, lave huler, være i små rum osv. På legepladsen er der mulighed for, at børnene kan bruge deres krop og udvikle deres motoriske og sociale færdigheder. Derudover er vi ugentligt i gymnastiksalen med de forskellige klasser. Ved vores bålplads er der mulighed for at snitte, hygge, lave forskellige ting over bål. I tilfælde af tordenvejr eller meget dårligt vejr søger vi indenfor.

Goddag og farvel

Om morgenen tjekker man som forældre børnene ind i SFO-en via et link i SFO-rummet i Viggo. Her tilkendegiver man som forældre, hvornår man forventer at hente barnet i SFO-en om eftermiddagen. Når barnet har fri fra skole, kommer en SFO-pædagog ind i klassen og tager de børn, som er tjekket ind i SFO-en, med ned i Skovhytterne. Når barnet hentes om eftermiddagen, er det forældrenes ansvar at tjekke barnet ud af SFO-en via SFO-linket i Viggo. Derudover skal barnet altid komme og sige farvel til en voksen i SFO-en. Det er desuden muligt at få fat i en SFO-voksen via SFO-ens mobil i løbet af eftermiddagen (fra 13-17).


Målsætning

På et kristent grundlag at skabe et miljø, der giver grobund for en god barndom. Det er vores mål, at vort kristne livs og menneskesyn kan ses og mærkes i hverdagen.

Personlig udvikling

Barnet skal have mulighed for at afprøve omgivelserne igennem aktiviteter, der udfordrer og stimulerer dem. Det kan ske ”hjemme”, men også på ture ud af huset.
Vi er opmærksomme på hvert enkelt barns færden, ønsker og ideer. Vi prøver at fange ideerne og vil hjælpe med at få dem ført ud i livet, hvis det er muligt.
Vi tilstræber en kendt rytme i hverdagen og nogle faste rammer, der giver tryghed til at være udforskende og fantasifulde.
I forhold til tryghed spiller personalet en vigtig rolle. De voksne skal være åbne, ærlige og tillidsskabende, så børnene kan regne med dem. De voksne skal være opmærksomme på, at de er forbilleder for børnene. Børnene skal vide, at voksne også kan tage fejl og sige undskyld.

Ansvar og medansvar

Det er vigtigt, at det enkelte barn føler ansvar og får medansvar. Det gør de igennem børnemøder, som afholdes efter behov. På disse møder kan børnene og de voksne tage emner op, som de gerne vil have snakket igennem, eller de kan komme med ønsker.
Det er vigtigt, at børnene forstår vigtigheden i at passe godt på tingene, vi har. Medansvar trænes bl.a. ved, at de selv skal rydde op, og de inddrages i flere former for praktisk arbejde, hvor det er muligt.
Børnene skal også inddrages i medansvaret for hinanden. De skal vide, at det ikke er i orden at drille, slå eller holde nogen udenfor.
Vi skal hjælpe hinanden til at finde det bedste ved den enkelte, og det er vort håb, at børnene får knyttet gode venskaber.

Legen i centrum

Legen er med til at fremme det enkelte barns fysiske, psykiske og sociale udvikling.
I alle former for leg sker både fysisk og social udvikling. I legen bruger barnet hele sin krop og får derigennem opøvet smidighed og kendskab til egen krop.
I legen, hvor to eller flere børn deltager, læres det sociale liv. Det enkelte barn lærer at indrette sig og tilpasse sig de andre. Barnet lærer at tage hensyn, at vise forståelse samt at udtrykke sig.
Nogle gange foregår legen stille og roligt, mens den andre gange skaber konflikter. Vi lader så vidt muligt børnene løse konflikterne selv, men griber ind når vi bliver bedt om det, eller når vi vurderer, at konflikten bliver for voldsom.


Samvær

Motto

Gå - ikke løbe.
Snakke - ikke råbe.
Hygge sig - ikke slås.

Legetøj

Det må gerne medbringes, men det er på eget ansvar.

Slik

Må kun efter aftale medbringes ved særlige lejligheder, og der skal være til alle.

Oprydning

Vi forventer, at det enkelte barn rydder op efter sig selv.

Hjemmesko

Ligesom i skoletiden bruger vi hjemmesko i SFO, for at undgå våde og beskidte gulve.

Regntøj/udetøj

Det er vigtigt, at børnene har tøj med som passer til årstiden/vejret. Vi er ude en time hver dag uanset vejret.

Dagligdagen

12:55 SFO åbner
12:55 - 14:00 Alle er ude
13:00 - 15:00 Der vil være forskellige aktiviteter eks. bagning, krea, bål mv.
14:00 - 14:30 Eftermiddagsmad og evt. madpakke
14:30 - 16:30 Der er mulighed for fri leg alene eller sammen med de andre børn/voksne
16:30 Vi rydder op
17:00 (16:00 fredag) SFO lukker

Samarbejde

Forældresamarbejde

Det er vigtigt med et godt forældresamarbejde, og har I behov for en samtale er I altid velkommen til at kontakte personalet.
Vi værdsætter, når forældre har tid til almen snak om SFOen og barnets dagligdag.

I vil modtage et informationsbrev ca. hver tredje måned, eller når der er behov for det. Der vil nogle gange blive skrevet i skolebladet.

Miljø

Der er et dejligt udenomsmiljø med natur, små huler/rum, træer til at klatre i. Det skal vi alle sammen være med til at passe på, så vi bliver ved med at have det. Indendørs prøver vi at gøre det hyggeligt med stearinlys i den mørke periode, og laver små rum til hygge og læsning. Børnene har også mulighed for at være i forskellige rum, hvor de kan lege i fred.

Personalesamarbejde

Alle der arbejder i SFOen er med til at skabe et trygt og godt sted for børnene.

På personalemøder drøfter vi forskellige forhold, som kan være med til at støtte det enkelte barn i dets udvikling.

Medarbejderne deltager på skift i relevante kurser med pædagogisk, psykologisk og kreativt indhold. De, som har været på kurser, forsøger at videregive deres erfaringer til hele medarbejdergruppen, hvilket også kan være skolens personale.

Samarbejde med skolen

Det er vigtigt, at vi som SFO og skole arbejder sammen, så vi er en helhed i børnenes hverdag og arbejder mod det samme mål.
Samarbejdet foregår i det daglige, hvor vi som SFO personale er med til:
- Undervisning i indskolingen
- Pædagogiske dage
- Lærermøder
- Julemarked
- Andre aktiviteter
- SFO-leder har samtale med skolens ledelse hver 14. dag eller efter behov.
- Teamsamarbejde med relevante lærere

Ansatte

Skolelederen er den overordnede leder af SFOen, derudover er der ansat en afdelingsleder som er uddannet pædagog og 3 pædagogmedhjælpere (afhængig af hvor mange børn vi har).


Forventninger

Til børnene
- at de møder og siger goddag - og farvel, når de er færdige i skolen.
- at de behandler alle med naturlig respekt.
- at de følger SFO-reglerne.

Til forældre
- opbakning omkring arbejdet og holdninger i SFO.
- at alle uoverensstemmelser ordnes mellem de voksne og SFO-personalet, aldrig gennem børnene.
- at barnet er udstyret med tøj til al slags vejr.
- at aftaler om at lege, besøg etc. aftales hjemmefra
- at SFO får besked, hvis der sker ting i barnets dagligdag, der gør det ked af det eller utrygt. Vi tænker på alvorlig sygdom, død, skilsmisse osv.

Til personalet
- at vi ser og taler med hvert barn hver dag.
- at vi tager særlig hånd om de børn, der af en eller anden grund er kede af det, har det svært eller ikke rigtig trives.
- at hjemmet kontaktes, når vi er usikre på barnets reaktion eller er bekymrede for dets trivsel.
- at forældrene er ajourført med nødvendige informationer om SFO-aktiviteter.
- at der er et godt samarbejdsklima i SFO–personalegruppen.
- at vi vil være med til at støtte barnets venskaber eller danne grobund for nye.

Priser

 • Skole

 • fra1365 kr
  per rate
 • 0. - 3. klasse: 1.365 kr.

  4. - 6. klasse: 1.580 kr.

  7. - 10. klasse: 1.690 kr.

  2. skolebarn: 1.065 kr.

  3. skolebarn: 360 kr.

  4. barn og efterfølgende skolebarn: Gratis*

  12 rater

 • Skolefritidsordning

 • 1285 kr
  per rate
 • Obligatorisk for børn i 0.-2. klasse

  11 rater

  Ved behov for SFO i juli opkræves 75 kr. pr. dag.

* Ved beregningen indgår børn i daginstitutionen.

Satserne er gældende for 2024 og justeres 1. januar 2025

Optagelse

Nye elever i 0.-10. klasse opkræves et optagelsesgebyr på 1.000 kr.

Indbetaling

Skolepenge, vuggestue- og børnehavebetaling skal indbetales forud senest den 1. i måneden. Vi henstiller til, at forældre tilmelder sig betalingsservice (PBS).

Der kan søges fripladstilskud. Ansøgningsskema afleveres til skolen i august måned.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt pr. mail eller brev med en måneds varsel inden udløb af en måned.